Privacy

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking
Wij geven fiscale adviezen, verzorgen fiscale aangiften en administraties, waaronder ook salarisadministraties. Voor deze fiscale en administratieve diensten verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan onder meer om naam en adresgegevens, identiteitsbewijzen, salarisgegevens, burgerservicenummers, btw-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen en alle overige financieel relevante informatie. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel diensten bij ons heeft afgenomen, dan houden wij u incidenteel op de hoogte van ontwikkelingen op fiscaal gebied. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail. Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord. Voor het gebruik van Digidos moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Beveiliging van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden zowel op lokale servers als in de cloud opgeslagen en bewaard. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Toegang tot onze servers van buiten af, is afgeschermd door zowel hardware en software-toepassingen. Wij hebben een strikt beleid op het gebruik van zeer sterke gebruikersnamen en wachtwoorden. Onze website, waaronder Digidos, werkt op basis van het https-protocol. De Digidos-omgeving beschikt over twee-staps verificatie. Ons wifi-netwerk is geheel gescheiden van onze serveromgeving. Toegang tot zakelijke e-mail via een smartphone is extra beveiligd.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

  1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘subverwerkers’), zoals Flexwebhosting, Reed Business Information, CASH Software en Mailchimp. Wij hebben in verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt met de subverwerkers over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Waar mogelijk maken wij gebruik van twee-staps verificatie.
  2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Uw rechten
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzaak voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit betekent dat wij uw gegevens normaliter bewaren gedurende een periode van 10 jaar. U heeft het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van uw gegevens. U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@foxsuurenbroek.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij uw vaste contactpersoon binnen ons kantoor.

Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Toepasselijk recht
Dit privacy beleid, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit privacy beleid, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het geldende privacy beleid is te raadplegen op onze website.