Algemene Voorwaarden Fox en Suurenbroek Accounting B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Waar hierna wordt gerefereerd aan ‘algemene voorwaarden’ wordt bedoeld de onderhavige algemene voorwaarden inclusief de bijlage Verwerking persoonsgegevens.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Fox en Suurenbroek Accounting B.V. en de opdrachtgever waarop Fox en Suurenbroek Accounting B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 3. De opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V..
 4. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle medewerkers, werknemers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. alsmede ten behoeve van alle aandeelhouders, bestuurders en gevolmachtigden van Fox en Suurenbroek Accounting B.V..

Artikel 2 – Opdrachten

 1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Fox en Suurenbroek Accounting B.V. uitsluitend als aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 3 – Tarieven; kosten; betaling; voorschotten

 1. Opdrachtgever is aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeen-komstig de bij Fox en Suurenbroek Accounting B.V. gebruikelijke tarieven, berekenings-methodieken en werkwijzen.
 2. Betaling dient te geschieden door overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum.
 3. Bij gebreke van betaling als bedoeld in lid 2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten die Fox en Suurenbroek Accounting B.V. heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande saldo.
 5. Alle kosten die Fox en Suurenbroek Accounting B.V. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling over treffen, tenzij Fox en Suurenbroek Accounting B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 6. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Fox en Suurenbroek Accounting B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien opdrachtgever alle door Fox en Suurenbroek Accounting B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Fox en Suurenbroek Accounting B.V. gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is gehouden Fox en Suurenbroek Accounting B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke naar zijn inzicht van belang kunnen zijn in verband met de uitvoering van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. ter beschikking te stellen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Fox en Suurenbroek Accounting B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. heeft evenwel slechts een inspanningsverplichting en kan derhalve niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdracht kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ingetrok-ken, tenzij Fox en Suurenbroek Accounting B.V. de opdracht ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Fox en Suurenbroek Accounting B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schade-vergoeding vervalt.
 2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Fox en Suurenbroek Accounting B.V. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Fox en Suurenbroek Accounting B.V. wordt uit-gekeerd. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 3. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Fox en Suurenbroek Accounting B.V. beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Fox en Suurenbroek Accounting B.V. in het kader van die opdracht heeft ontvangen, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 15.000.
 4. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Fox en Suurenbroek Accounting B.V. bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderscheppen van audio-en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.

Artikel 7 – Aanspraken van derden

 1. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Fox en Suurenbroek Accounting B.V. voor alle aanspraken van derden verband houdende met de door Fox en Suurenbroek Accounting B.V. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 – Vervaltermijn

 1. Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Fox en Suurenbroek Accounting B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 9 – Bewaarplicht

 1. Fox en Suurenbroek Accounting B.V. heeft het recht om dossiers en zich daarin bevindende stukken, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Fox en Suurenbroek Accounting B.V. in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Fox en Suurenbroek Accounting B.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtgever en Fox en Suurenbroek Accounting B.V. kennis te nemen.

Artikel 11 – Deponering

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 52493202. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De algemene voorwaarden zijn tevens digitaal beschikbaar op de website alsmede ten kantore van Fox en Suurenbroek Accounting B.V..

Bijlage Verwerking persoonsgegevens

Indien Fox en Suurenbroek Accounting B.V. bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever persoonsgegevens, zoals hierna gedefinieerd, verwerkt, zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden de onderstaande voorwaarden (hierna: ‘voorwaarden Verwerking persoonsgegevens’) van toepassing. Ingeval van strijdigheid van de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens met de algemene voorwaarden zonder inbegrip van de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens, dan prevaleren de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De begrippen die in de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend:
  1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuur- lijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming, die Fox en Suurenbroek Accounting B.V. namens de opdrachtgever verwerkt;
  2. Beveiligingslek: een tekortkoming in of inbreuk op de beveiliging van persoons- gegevens;
  3. Datalek: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in art. 33 lid 1 van de AVG);
  4. Verwerker: Fox en Suurenbroek Accounting B.V.;
  5. Verwerkingsverantwoordelijke: opdrachtgever.

Artikel 2 – Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder toepassing van voorwaarden Verwerking persoonsgegevens in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.
 2. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de opdracht en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
 3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.
 4. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, waaronder over de verstrekking daarvan aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over persoonsgegevens verstrekt aan verwerker in het kader van de opdracht, alsmede over de door verwerker in dat kader verwerkte gegevens, berust bij verwerkingsverantwoordelijke.
 5. De in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 3 – Verplichtingen Verwerker

 1. Verwerker garandeert de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.
 2. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens en de AVG. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke, daarnaast, alle benodigde bijstand verlenen ter voldoening aan haar (wettelijke) verplichtingen.
 3. De verplichtingen van de verwerker die uit de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. Verwerker vrijwaart verwerkingsverant-woordelijke van eventuele claims en procedures van derde partijen, waaronder uitdrukkelijk begrepen toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen, gebaseerd op of voortvloeiend uit een schending van de AVG en/of de voorwaarden Verwerking persoons-gegevens door verwerker of een eventuele door haar ingeschakelde derde.

Artikel 4 – Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van verwerkings-verantwoordelijke.
 2. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 5 – Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens die hij uitvoert of door een door hem ingeschakelde derde laat uitvoeren, overeenkomstig de instructies van verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoor-delijk voor de eigen verwerkingen van persoons-gegevens, waarbij verwerker niet is betrokken.

Artikel 6 – Inschakelen van derden

 1. Verwerker mag in het kader van de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens gebruik maken van een derde, mits een goede uitvoering van de opdracht dit vereist.
 2. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd melden welke derde partijen door verwerker zijn of worden ingeschakeld.
 3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde of zwaardere verplichtingen op zich nemen als gelden onder de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt.
  Verwerker vrijwaart verwerkingsverantwoordelijke van claims van derden die hiermee verband houden.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke kan te allen tijde verwerker schriftelijk verzoeken het inschakelen van een derde te staken.

Artikel 7 – Meldplicht

 1. In het geval van een (vermoeden van) een beveiligingslek en/of een datalek zal verwerker de verwerkingsverantwoordelijke direct, dan wel uiterlijk binnen 24 uur nadat het lek bij verwerker of een door verwerker ingeschakelde derde bekend is geworden, daarover informeren, naar aanleiding waarvan de verwerkingsverant-woordelijke beoordeelt of zij de betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet. Verwerker garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is. De meldplicht geldt ongeacht de impact van het lek.
 2. Verwerker zal het lek per e-mail en telefonisch melden aan de opdrachtgever.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Verwerker zal daaraan zijn medewerking verlenen door onverwijld aanvullende informatie te verstrekken, indien verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt.

Artikel 8 – Beveiliging

 1. Onverminderd de beveiligingsmaatregelen en – normen die verwerker en verwerkingsverantwoordelijke eventueel op andere wijze zijn overeengekomen, garandeert verwerker te allen tijde voldoende en passende technische en organisatorische maatregelen te hebben getroffen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 2. De beveiligingsmaatregelen omvatten in ieder geval:
  1. Maatregelen om ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke;
  2. Maatregelen waarbij verwerker zijn medewerkers, vertegenwoordigers en/of derden uitsluitend toegang geeft tot de persoonsgegevens van verwerkingsverant- woordelijke via op naam gestelde accounts die enkel toegang geven tot de persoonsgegevens waartoe toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is en waarbij het gebruik van de accounts adequaat gelogd wordt;
  3. Maatregelen om de persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke passend te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, opslag, toegang of openbaarmaking;
  4. Maatregelen om zwakke plekken in de beveiliging van de persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke te identificeren;
  5. Maatregelen om de tijdige beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.
 3. Verwerker zal te allen tijde een passend en actueel beveiligingsbeleid hanteren waarin de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Verwerker zal verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in het beveiligingsbeleid.
 4. Verwerker is verantwoordelijk voor de naleving van de door verwerker en verwerkingsverantwoordelijke afgesproken, en door verwerker te nemen, maatregelen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.

Artikel 9 – Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek hiertoe richt aan verwerker, zal verwerker dit verzoek doorzenden aan verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker mag de betrokkene daar-van op de hoogte stellen.

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Op alle persoonsgegevens die verwerker van verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de opdracht, rust een geheimhoudingsplicht. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Verwerker zal geen kennis nemen van de persoonsgegevens die zij ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij de kennisneming expliciet schriftelijk is overeen-gekomen, de kennisneming onvermijdelijk of noodzakelijk is voor het leveren van de overeen-gekomen diensten en het uitvoeren van de overeengekomen verwerkingen, of indien verwerker daartoe krachtens een bevoegd gegeven bevel verplicht is. In zulke gevallen beperkt verwerker de kennisneming tot het absolute minimum.
 3. Op verwerkingsverantwoordelijke rust een (afgeleid) verschoningsrecht en een geheim-houdingsplicht ten aanzien van persoons-gegevens die zij onder zich heeft en (mogelijk) door verwerker laat verwerken. Tenzij verwerker hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen van verwerkingsverant-woordelijke, is het verwerker niet toegestaan enige informatie te verstrekken aan een derde. Dit, onafhankelijk van een eventuele vordering ingesteld door een derde ter verkrijging van de informatie.
 4. Indien verwerker, of een door hem ingeschakelde derde, een bevoegd gegeven bevel van een Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie, toezichthouder, opsporingsintantie, strafvorder-ingsinstantie, nationale veiligsheidsinstantie of enige andere instantie ontvangt dat betrekking heeft op persoonsgegevens van verwerkings-verantwoordelijke, dan zal verwerker niet aan het bevel voldoen voordat zij verwerkings-verantwoordelijke van het bevel op de hoogte heeft gesteld en instructies van verwerkings-verantwoordelijke heeft ontvangen, tenzij het verwerker uitdrukkelijk verboden is om verwerkingsverantwoordelijke over het bevel te informeren. Verwerker zal bij de behandeling van het bevel de instructies van verwerkings-verantwoordelijke opvolgen.
 5. Indien het verwerker uitdrukkelijk is verboden om verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte te stellen van het in het vorige lid beschreven bevel, garandeert verwerker de belangen van verwerkingsverantwoordelijke zo goed mogelijk te behartigen. Verwerker zal hiertoe in ieder geval:
  1. een grondige juridische toetsing (laten) uitvoeren, waarbij wordt getoetst of verwerker daadwerkelijk verplicht is gehoor te geven aan het bevel, en of het verwerker daadwerkelijk verboden is verwerkings-verantwoordelijke van het bevel op de hoogte te stellen;
  2. indien mogelijk bezwaar maken tegen het bevel,  dan  wel  tegen  het  verbod  om verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek of bevel op de hoogte te stellen;
  3. uitsluitend opvolging geven aan het bevel indien vast is komen te staan dat zij daar daadwerkelijk toe verplicht is;
  4. nimmer  méér  persoonsgegevens  aan  de betreffende instantie verstrekken dan strikt noodzakelijk is gezien het bevoegd gegeven bevel;
  5. verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen, zodra dit verwerker is toegestaan.
 6. Verwerker zal alle voor haar werkzame personen die betrokken zijn bij de verwerkingen van persoonsgegevens, alsmede alle door verwerker ingeschakelde derden, contractueel verplichten tot geheimhouding van de persoonsgegevens van verwerkingsverantwoordelijke, en zal hen adequaat instrueren omtrent geheimhouding en vertrouwelijkheid van de betreffende persoons-gegevens.

Artikel 11 – Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke, derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze voorwaarden, en alles dat daarmee verband houdt.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke kan deze audit eenmaal per jaar uitvoeren, of vaker bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door verwerker en verwerkingsverantwoordelijke in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke.
 5. De kosten van de audit worden gedragen door degene die de kosten maakt. De kosten van de audit worden echter door verwerker gedragen indien er niet conform de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens blijkt te zijn gewerkt, en/of er fouten worden gevonden in de bevindingen, die toegerekend moeten worden aan verwerker.

Artikel 12 – Duur

 1. De voorwaarden Verwerking persoonsgegevens gelden voor dezelfde periode als de opdracht, of, bij gebreke daaraan, voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens door verwerker.
 2. De voorwaarden Verwerking persoonsgegevens mogen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, met wederzijdse instemming.
 3. Bij beëindiging van de opdracht zal verwerker op verzoek van verwerkingsverantwoordelijke alle persoonsgegevens ter beschikking stellen op de wijze en in het format dat verwerkings-verantwoordelijke wenst en degevraagd voor vernietiging van de persoonsgegevens zorg-dragen. Verwerker zal in voorkomend geval eventuele door hem ingeschakelde derden instrueren hetzelfde te doen en toezien op naleving van deze instructies.
 4. Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke zullen hun volledige medewerking verlenen de voorwaarden Verwerking persoonsgegevens aan te passen en geschikt te maken voor eventuele nieuwe of veranderde privacywetgeving.