Internetconsultatie Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

11-11-2019

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) is ingevoerd als vervanging van de oude VAR-verklaring. De soap met de modelovereenkomsten die daarop volgde, verdiende niet de schoonheidsprijs. Eind 2017 is in het Regeerakkoord afgesproken dat de Wet DBA zal worden vervangen door nieuwe wetgeving. Dit zal naar verwachting met ingang van 1 januari 2021 worden geëffectueerd. De regering heeft daartoe recentelijk twee voorgestelde maatregelen in internetconsultatie gebracht. Belanghebbenden kunnen tot 9 december a.s. op de plannen reageren. De belangrijkste maatregelen lichten wij hieronder toe.

Minimumtarief zelfstandigen
De eerder voorgestelde maatregel, de verplichte arbeidsovereenkomst bij een laag tarief, blijkt Europeesrechtelijk niet haalbaar. Voor zowel zelfstandigen zonder personeel met zakelijke opdrachtgevers als met particuliere opdrachtgevers gaat een minimumtarief van € 16 per uur gelden. Dat tarief gaat gelden voor de uren die aan een opdracht worden besteed en is exclusief directe kosten. Indien achteraf blijkt dat meer directe kosten en/of uren zijn gemaakt waardoor het tarief onder het minimumtarief zou uitkomen, dan is de zakelijke opdrachtgever verplicht bij te betalen. Het minimumtarief van € 16 per uur moet voorkomen dat zelfstandigen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden.

Zelfstandigenverklaring
Zelfstandigen zonder personeel met een tarief boven de € 75 per uur kunnen, onder bepaalde voorwaarden, kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Daarmee kan vooraf zekerheid worden verkregen van vrijwaring van inhouding van loonheffingen en van de werkgeversverplichtingen, waaronder het toekennen van pensioenrechten, die bij een arbeidsovereenkomst horen; ook als achteraf blijkt dat toch sprake was van een dienstbetrekking. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenverklaring zijn:

  • in de overeenkomst is opgenomen dat partijen de bedoeling hebben dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst;
  • de arbeidsbeloning bedraagt tenminste € 75 per uur (prijspeil 2019) en wordt tijdig betaald;
  • de werkzaamheden worden niet langer aangegaan dan voor een periode van ten hoogste één jaar;
  • de opdrachtnemer dient bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan;
  • de opdrachtgever en de opdrachtnemer ondertekenen beiden voor aanvang van de werkzaamheden de zelfstandigenverklaring;

Voorts dienen partijen aan een aantal administratieve voorwaarden te voldoen.

De invoering van de zelfstandigenverklaring doet denken aan het herleven van de voormalige VAR-verklaring.

Heeft u vragen over deze voorstellen? Neemt u dan gerust contact met ons op.