Belastingplan 2020: 1. Ondernemingen

18-09-2019

Hoge Vpb-tarief gaat niet omlaag

De in de Wet bedrijfsleven 2019 voorgestelde verlaging van het hoge Vpb-tarief gaat niet door. Nu wordt voorgesteld om het hoge tarief van de Vpb in de structurele situatie ten opzichte van de Wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt minder te verlagen. Hierdoor blijft het hoge tarief van de Vpb in 2020 25% en zal het per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De geplande verlaging van het lage tarief van de Vpb wordt niet aangepast. Dat tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 15%. 

Belastingrente vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting is tijdig ingediend als deze is ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar gaat het dus om 1 juni. In zo’n geval kan echter wel belastingrente worden berekend, namelijk als de aangifte na de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar (1 april) wordt ingediend. Voorgesteld is nu om geen belastingrente in rekening te brengen als de aangifte op tijd is ingediend. Dus voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak en indien de aanslag wordt opgelegd overeenkomstig de ingediende aangifte.

De maatregel vindt al toepassing voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Einde betalingskorting Vpb

Als belastingplichtigen de verschuldigde belasting in één keer en niet in maandelijkse termijnen betalen, krijgen zij in bepaalde gevallen een betalingskorting van de Belastingdienst. Het kabinet wil deze betalingskorting voor de vennootschapsbelasting afschaffen per 1 januari 2021.

Innovatiebox iets minder voordelig

Als ondernemingen (bv’s, nv’s, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de zogenaamde innovatiebox. Het kabinet is van plan om het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%.

Dit plan is nog niet in de vorm van een wetsvoorstel gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het vanaf 2021 gaat gelden.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen, stelt het kabinet voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met stappen te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028.